เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

              บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด ขอความกรุณาให้ผู้ใช้งานได้อ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียด หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่ผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ บริษัทไฮบาลานซ์ กำหนดขึ้นด้วย

 

ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์

              บริษัท ไฮบาลานซ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ข้อมูลและองค์ประกอบทุก ๆ ส่วนในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแต่อย่างใด รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าผู้ใช้งานใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ไฮบาลานซ์ด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง หากผู้ใช้งานพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยเว้นว่างในส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัท ไฮบาลานซ์กรุณาแจ้งให้บริษัท ไฮบาลานซ์ทราบ

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

              บริษัท ไฮบาลานซ์ (Hi-Balanz) (อ่านว่า ไฮ- บา- ลาน) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ“เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการดัดแปลงจัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ถ่ายโอนลอกเลียนแบบเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ไฮบาลานซ์

 

 สมาชิก

               เว็บไซต์ของบริษัท ไฮบาลานซ์ ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ไฮบาลานซ์ หรือสมาชิกที่เคยถูกบริษัท ไฮบาลานซ์ ตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้ บริษัท ไฮบาลานซ์ อาจมีโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษให้แก่สมาชิกของบริษัท ไฮบาลานซ์เป็นครั้งคราว ในการรับโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวหากสมาชิกผู้ใช้งานท่านใดที่ได้รับรางวัล (จะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปองหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้) จากบริษัท ไฮบาลานซ์ แต่มีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเอาไว้ในหลายชื่อหรือใช้อีเมลแอดเดรสหลายชื่อ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวง จะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมที่ทางบริษัท ไฮบาลานซ์ ได้จัดขึ้นและอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

               การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ไฮบาลานซ์ พึงตระหนักว่าผู้ใช้งานต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับบริษัท ไฮบาลานซ์ และต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และเมื่อทางบริษัท ไฮบาลานซ์ แจ้งความประสงค์ไปผู้ใช้งานต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากทางบริษัท ไฮบาลานซ์ ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท ไฮบาลานซ์ มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานหรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของผู้ใช้งานอีกในอนาคต ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ ผู้ใช้งานตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานเอง

 

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

              บริษัท ไฮบาลานซ์ มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและบริษัท ไฮบาลานซ์ ได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บริษัท ไฮบาลานซ์ จะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้งานเต็มจำนวนราคาสินค้า

 

การใช้งานอันไม่เหมาะสม

              ผู้ใช้งานตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของบริษัท ไฮบาลานซ์ เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายข่มขู่รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคามมุ่งร้าย ลามกอนาจารส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าวทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนารวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ด้วยเหตุนี้หากผู้ใช้งานได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อความรวมถึงรูปภาพใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นและทางบริษัท ไฮบาลานซ์ หรือบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายรวมถึงหนี้สินค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่บริษัท ไฮบาลานซ์ หรือบุคคลที่สามต้องสูญเสียไป

 

การชดเชยค่าเสียหาย

              ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกอันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ให้บริษัท ไฮบาลานซ์ (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุน ตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

 

การใช้งานเว็บไซต์

              บริษัท ไฮบาลานซ์ มิได้รับรองรับประกันหรือเป็นตัวแทนของข้อมูลเนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของประเทศอื่นใด (นอกเหนือจากประเทศไทย) เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราถือว่าคุณได้รับรู้และหมายถึงการแสดงตนต่อบริษัท ไฮบาลานซ์ แล้วว่าคุณมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ของเรา

 

บททั่วไป

               13.1 ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ บริษัท ไฮบาลานซ์ ทั้งหมดนี้ เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท ไฮบาลานซ์ เกี่ยวกับการที่ผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ไฮบาลานซ์ ทั้งผู้ใช้งานและบริษัท ไฮบาลานซ์ มิได้ถูกผูกมัดหรือแสดงนัยยะถึงการเป็นตัวแทนรับรองหรือสัญญาใด ๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้นอกเสียจากจะมีการเอ่ยถึงไว้อย่างเป็นพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัท ไฮบาลานซ์ เป็นฉบับปัจจุบันที่ถือเป็นฉบับล่าสุดที่ใช้แทนที่ทุกความรับผิดชอบภาระผูกพันหรือการเป็นตัวแทนที่แล้ว ๆ มาไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตามทีระหว่างผู้ใช้งานและบริษัท ไฮบาลานซ์ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้งาน ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ไฮบาลานซ์

               13.2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท ไฮบาลานซ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา พึงตระหนักไว้เสมอว่าการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ไฮบาลานซ์ ในแต่ละครั้งถือว่าผู้ใช้งานตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้วและถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามทีแต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัท ไฮบาลานซ์ ของผู้ใช้งานในแต่ละครั้งจะต้องถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานที่ผู้ใช้งานมี

                13.3 ความขัดแย้งกรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่นที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือประกาศหรือเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการอื่นใดก็ตามในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือมาตรฐานของเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อนและข้อกำหนดข้อนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้

                 13.4 การสละสิทธิ์ทั้งผู้ใช้งานหรือบริษัท ไฮบาลานซ์ ไม่สามารถมอบหมาย, ถ่ายโอน, หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของผู้ใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ ยกเว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนามของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์

                 13.5 การถือครองสิทธิ์ บริษัท ไฮบาลานซ์ มีสิทธิขาดในการยกให้โอนสิทธิหรือมอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมดให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการนโยบายและประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องกันก็ตามที

                 13.6 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วนข้อกำหนดทุกประการรวมถึงเงื่อนไขในการให้บริการนโยบายและประกาศใดๆก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าด้วยกันหรือมีการเกี่ยวโยงกันตามหลักไวยากรณ์ประการใดก็ตามทีจะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศแยกเป็นอิสระจากกัน หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการนโยบายหรือประกาศซึ่งเป็นหรือกลายเป็นการไม่สามารถบังคับใช้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นโมฆะการใช้งานไม่ได้ การทำผิดกฎหมายหรือการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามทีหรือหากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่าข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้นๆเท่าที่สามารถจะใช้ได้และโดยให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

                13.7 กฎหมายที่บังคับใช้ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย ดังนี้เองผู้ใช้งานจึงเห็นชอบด้วยว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยศาลสูงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยเท่านั้นและดังนี้เองผู้ใช้งานจึงได้อนุญาตและยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้องข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ของบริษัท ไฮบาลานซ์หรือเงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันรวมไปถึงประกาศนโยบายหรือเนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวโยงกัน

               13.8 ความคิดเห็นหรือข้อสงสัยหากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือคำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อนไขการให้บริการนโยบายและประกาศหรือแนวทางที่บริษัท ไฮบาลานซ์บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานก็ตามกรุณาติดต่อบริษัท ไฮบาลานซ์ได้ทันที

              13.9 บริษัท ไฮบาลานซ์ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้นำข้อมูลทุกส่วนบนเว็บไซต์เสนอต่อสาธารณชนโดยการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือผิดต่อกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใดๆ บริษัท ไฮบาลานซ์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ดังนั้นผู้ใช้งานต้องดำเนินการรับผิดชอบ เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวจบลง

 

การสิ้นสุด

              ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามและยึดเอาเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญเมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท ไฮบาลานซ์และ /หรือเมื่อผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกหรือระหว่างการดำเนินการซื้อของบริษัท ไฮบาลานซ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้หรือแม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตามทาง บริษัท ไฮบาลานซ์ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือตัดออกโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิข้อจำกัดของความรับผิดชอบการชดเชยกฎหมายที่นำมาบังคับใช้การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการจะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที

 

การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

              คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้หากสินค้าของผู้ใช้งานยังมิได้ทำการส่งไปถึงผู้ใช้งาน หากเมื่อการขอคืนสินค้าหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆไป บริษัท ไฮบาลานซ์ จะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่บริษัท ไฮบาลานซ์ มี